تبلیغات
انجمن علمی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل - كشاورزی پایدار
17 اسفند 90

كشاورزی پایدار

   نوشته شده توسط: محمد نوری    نوع مطلب :مکانیزاسیون کشاورزی ،

معضل عمده کشاورزی امروز آن است که چگونه می توان به تولید پایدار در محصولات کشاورزی و دامی رسید.برای این کار لازم است تا در زمینه تولید غذا یک رویکرد بوم شناختی در پیش گرفته شود. تا چندی پیش مردم کشورهای توسعه یافته گمان می کردند که قحطی چیزی است مربوط به گذشته اما امروز معلوم شده که قحطی یک مسئله جهانی است و تا مدت ها در آینده نیز چنین خواهد بود. علت این امر تا حدودی زیست محیطی است ...

معضل عمده کشاورزی امروز آن است که چگونه می توان به تولید پایدار در محصولات کشاورزی و دامی رسید.برای این کار لازم است تا در زمینه تولید غذا یک رویکرد بوم شناختی در پیش گرفته شود. تا چندی پیش مردم کشورهای توسعه یافته گمان می کردند که قحطی چیزی است مربوط به گذشته اما امروز معلوم شده که قحطی یک مسئله جهانی است و تا مدت ها در آینده نیز چنین خواهد بود. علت این امر تا حدودی زیست محیطی است ...
علت این امر تا حدودی زیست محیطی است از آن جا که کشاورزی موجب آثار زیست محیطی
عمده می شود تغییرات انجام شده در تولید و ذخایر آن، آثار زیست محیطی عمده ای در بردارد.
مسئله قحطی برزیل، آفریقا و جاهای دیگر، بسیاری از مسایل زیست محیطی مرتبط با غذا را روشن می کند.
چهار جنبه از ارتباط بین ذخایر جهانی غذا و محیط زیست را می توان برشمرد.
اول آن که مشکل جدید غذایی بشر نتیجه افزایش شدید جمعیت است که از منابع غذایی و سیستم توزیع ناکافی محلی پیشی می گیرد.
دوم آن که تولید غذا در گرو محیط زیست است. وقتی خشکسالی یا کمبود منابع ضروری پیش آید تولید غذا
کاهش می یابد. به علت نوسانات محیطی، سال های خوب و سال های بد وجود دارد و کشاورز باید خود را با
این تغییرات زیست محیطی سازش دهد.
سوم آن که کشاورزی موجب تغییر محیط زیست می شود. هرجا که تغییرات حاصله آسیب زننده باشد مردم
بسیاری از آن صدمه می بینند. تاریخ کشاورزی را می توان به صورت زنجیره ای از کوشش ها برای غلبه بر
محدودیت ها و مشکلات زیست محیطی دید. اما هریک از این راه حل های جدید مشکلات زیست محیطی تازه ای به وجود آورده که خود نیز نیازمند راه حل های جدید دیگری بوده است. وقتی به دنبال بهبود نظام های کشاورزی هستیم باید منتظر آثار جنبی نامطلوب آن نیز باشیم و برای رٿع آن آمادگی داشته باشیم.
چهارم آن که آشٿتگی های اجتماعی و برداشت های اجتماعی نیز به شدت بر منابع غذایی جهان تاثیر
دارد، این منابع نیز بر محیط زیست موثر است و محیط زیست نیز بر کشاورزی اثر دارد.

منابع غذا
جوامع ابتدایی غذای خود را از طریق شکار و جمع آوری، ٿراهم می کردند. هنوز هم بعضی از جوامع
منحصراً با این روش ها غذای خود را تامین می کنند اما بیشتر مردم با کاشت گیاهان یا پرورش حیوانات
اهلی به تهیه غذا می پردازند، گرچه قسمتی از غذای انسان از اقیانوس ها و آب های شیرین به دست می آید اما ۹۵ درصد پروتیین و قسمت اعظم کالری مورد نیاز جمعیت انسان از کشاورزی و دامپروری سنتی متکی بر زمین تامین می شود.

محصولات کشاورزی
گرچه بالغ بر ۲۵۰ هزار گونه گیاهی وجود دارد، اما فقط سه هزار گونه آن در کشاورزی به کار گرفته شده
و فقط ۳۰۰ گونه آن به عنوان غذا پرورش یافته است و از این تعداد فقط ۱۰۰ گونه در مقیاس وسیع مورد
استفاده قرار گرفته است. هدف از پرورش بعضی از این محصولات تامین غذاست حال آن که بعضی دیگر در
تولیدات تجاری مثل تهیه روغن و الیاف به کار می روند. قسمت عمده غذای جهان از ۲۰ گونه محصول به
دست می آید.


دام
دام های اهلی یکی از منابع مهم غذا بوده و تاثیر عمده ای بر زمین دارند، دام های عمده مورد استفاده
برای غذا از گروه نشخوارکنندگان هستند.
 

آب کشت

آب کشت یا کشتاب ورزی نوعی تولید غذا از زیست گاه های آبی اعم از آب های شیرین و دریاهاست. گرچه آب کشت در حال حاضر بخش کوچکی از غذای جهان را تامین می کند اما برای بسیاری از کشورها و به خصوص در آسیا و اروپا منبع پروتیین مهمی است و برای بسیاری از نقاط جهان نیز بالقوه می تواند محصول تجاری مهمی باشد.
 

کشت دریایی
انسان هنوز هم در ارتباط با قسمت عمده اقیانوس،یک شکارچی ـ جمع آورنده و نه یک کشاورز و تولیدکننده
است - این امر تفاوت عمده بین روش های تولید سنتی غذا از زیست گاه های دریایی و تولید سنتی کشاورزی است. گرچه این وضع به شدت در حال تغییر است اما هنوز هم یادگیری روش های کشت اقیانوس بس مشکل تر از بهره برداری از زمین است. در عین حال کشت یعنی پرورش موجودات دریایی در چند دهه گذشته به سرعت رشد یافته و انتظار افزایش آن در آینده نیز می رود.گرچه فقط جزو کوچکی از پروتیین جهان از دریاکشت به دست می آید اما اهمیت آن برای بعضی از کشورها زیاد است و می تواند محصول تجاری با ارزش باشد.
 

ذخایر غذایی جهان
کمبود غذا بر دو قسم است: کم غذایی یا تغذیه ناکافی و سوءتغذیه.
کم غذایی (under nour ishment) یعنی فقدان کالری کافی در غذای مهیا به گونه ای که فرد توان حرکت و
کار نداشته باشد. سوءتغذیه (Malnourishment) یعنی فقدان یکی از اجزای خاص غذا همچون پروتیین، ویتامین یا عناصر شیمیایی ضروری. هر دو مشکل بالا ابعاد جهانی دارد. تغذیه ناکافی به قحطی منجر می شود پدیده ای که وقتی پیش آید بسیار آشکار، چشم گیر و برق آساست. در عوض سوءتغذیه پدیده ای درازمدت و نامحسوس است. گرچه ٿرد مبتلا فوراً نمی میرد اما بهره وری اش کمتر از اٿراد عادی بوده و ممکن است دچار آسیب های دایمی مغزی شود و بالاخره گرسنگی مزمن که ابتلای به آن در مواردی پیش می آید که اٿراد به قدر زنده ماندن غذا دارند اما مقدار آن برای زندگی پربار و رضایت بخش کافی نیست.
معیارهای مهیایی غذا یکی از معیارهای قابلیت جهان در مبارزه با تغذیه ناکافی و قحطی، معیار ذخیره غله در دسترس به روز است. نیمی از ذخایر غله جهان را ایالات متحده انبار می کند و حدود چهار میلیون تن غله ذخیره برای کمک های فوری در اختیار دارد. از زمان جنگ جهانی دوم به بعد این کشور صادرکننده و اهداکننده
عمده غذا در جهان بوده است. برای جلوگیری از آن دسته نوسانات شدید منابع غذایی که از عدم قطعیت
های آب و هوایی به وجود آمده باید سیستمی به وجود آورد که در آن ذخایر غذا و امکانات حمل آن به
مناطق مورد نیاز تدارک شده باشند.یک معیار دیگر مهیا بودن غذا، تولید سرانه غذا یعنی مقدار غذای
تولیدی در قبال هر ٿرد است. امروزه رشد جمعیت و تولید غذا در کشمکش با یکدیگر قرار دارند و گرچه
در درازمدت برای هر دو محدودیت هایی وجود دارد اما در کوتاه مدت معلوم نیست که کدام یک از آنها از
دیگری پیشی می گیرد جمعیت و ذخایر غذا هر دو افزایش یاٿته اما تولید غذا با تغییرات بسیار
همراه بوده است و باید گٿت که به طور متوسط در مقدار سرانه غذای مهیا، افزایشی صورت نگرٿته است.
تقاضای غذا مقدار غذای خریداری شده در یک قیمت معین را تقاضای غذا می گویند،مشروط به این که غذا فراهم باشد. مقدار این تقاضا با رشد جمعیت و رشد درآمد سرانه اٿزایش می یابد.
به علاوه وقتی سطح توقعات بالا می رود و مردم آگاه می شوند که می توان غذای بیشتر و متنوع تر مصرٿ
کرد بازهم تقاضای سرانه اٿزایش می یابد، ارتباط جدید به اٿزایش سطح توقعات و در نتیجه اٿزایش
تقاضای سرانه منجر شده است.
 

محدودیت های تولید غذا
حتی اگر با به کارگیری محصولات جدید مهندس ژنتیک و کود و آب بیشتر جهش بزرگی در تولید غذا صورت بگیرد باز هم برای تولید غذای زمین حدی متصور است. اگر جمعیت به روند رشد کنونی خود ادامه دهد و قرار
باشد همه مردم به حد کاٿی تغذیه شوند لازم است تا در اولین دهه قرن آینده تولید غذا دو یا سه برابر
گردد. اما برای چنین افزایشی محدودیت وجود دارد. زیرا هم اکنون معلوم شده که در زمینه آن قسمت از
اٿزایش محصول که بر اثر اضاٿه شدن کود در هکتار به دست می آید در مورد بسیاری از محصولات به حد نهایی رسیده ایم برای اضاٿه کردن محصول در واحد سطح در آینده باید به سراغ انواع پرمحصول جدید و یا
نژادهای ٿوق العاده جدید از محصولات کنونی (مثل نژاد ٿوق العاده برنج) رٿت. چنین اٿزایشی خود ممکن
است مشکلات زیست محیطی بیشتری را سبب شود. یک محدودیت دیگر آن که تغییرات اقلیمی بیشتر ممکن است محصول را کاهش دهد نه اٿزایش، زیرا بهترین خاک های جهان در مناطقی واقع شده که اقلیم آن برای کشاورزی به خوبی مناسب است. بنابراین بیشتر تغییرات اقلیمی احتمالاً اوضاع را بدتر خواهد کرد.
در کل این طور می توان نتیجه گیری کرد که:
در آینده توجه اصلی باید بر کشاورزی پایدار باشد که در آن تولید در واحد سطح به مقداری محدود می
شود که به خاک آسیب ترند، منابع آب را نخشکاند، نژادهای وحشی محصولات موجود یا گونه های بالقوه
مناسب برای غذای جدید را منقرض نسازد و به آلودگی دایمی آب های پایین دست نینجامد


Cialis online
16 آذر 97 14:28

Incredible plenty of fantastic material.
cialis mit grapefruitsaft cialis prezzo in linea basso cialis pas cher paris cialis herbs cialis purchasing safe dosage for cialis cialis usa cost female cialis no prescription cialis en 24 hora price cialis wal mart pharmacy
buy cheap cialis coupon
15 آذر 97 19:20

You actually mentioned it really well.
cialis arginine interactio cialis authentique suisse cialis online ou acheter du cialis pas cher effetti del cialis cialis generic recommended site cialis kanada cialis ahumada viagra vs cialis vs levitra click here to buy cialis
buy tadalafil
14 آذر 97 23:44

Awesome material, With thanks.
cialis 5 mg funziona only best offers 100mg cialis cialis 20 mg cost when will generic cialis be available 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis rezeptfrei sterreich how do cialis pills work calis american pharmacy cialis cialis generique
Online cialis
14 آذر 97 08:06

Awesome postings, Thank you.
buying brand cialis online generic cialis in vietnam enter site very cheap cialis brand cialis generic generic cialis pro buy original cialis we choice cialis uk acquisto online cialis cialis qualitat cialis generika in deutschland kaufen
buy generic cialis
13 آذر 97 20:35

Wow a lot of beneficial info!
purchase once a day cialis venta cialis en espaa buy online cialis 5mg recommended site cialis kanada price cialis best cialis wir preise only now cialis 20 mg cialis dosage recommendations cialis alternative acheter du cialis a geneve
buy cheap cialis coupon
13 آذر 97 09:42

You definitely made the point.
cheap cialis cialis prezzo di mercato cialis 20 mg cut in half buy original cialis viagra vs cialis vs levitra cialis uk cialis uk wow cialis 20 order generic cialis online generic cialis at the pharmacy
buy cialis delhi
12 آذر 97 21:50

You said this wonderfully!
we recommend cialis info cialis 10mg prix pharmaci calis cialis prezzo al pubblico opinioni cialis generico where cheapest cialis fast cialis online cialis australia org free cialis cialis 30 day trial coupon
Buy cialis online
12 آذر 97 09:13

Superb info. Regards.
cialis 20mg prix en pharmacie miglior cialis generico prescription doctor cialis cialis super kamagra cialis tadalafil we recommend cialis best buy achat cialis en itali walgreens price for cialis cialis wir preise cialis preise schweiz
buy cialis online us pharmacy
11 آذر 97 21:20

With thanks, An abundance of advice.

buy cialis online nz buying cialis on internet buy cialis uk no prescription cialis generic availability acheter cialis meilleur pri buy cialis cialis patent expiration cialis prezzo in linea basso we like it safe cheap cialis order a sample of cialis
buy cialis pills
11 آذر 97 08:36

Cheers, I like it.
cialis pills prezzo cialis a buon mercato cheap cialis tadalafilo when can i take another cialis cialis reviews cialis generika cialis with 2 days delivery buy cialis online cheapest look here cialis order on line
Cialis prices
10 آذر 97 21:30

This is nicely said! !
we recommend cialis best buy cialis 5 mg para diabeticos sialis tadalafil 20mg cialis generico lilly tarif cialis france cialis generique cialis 10 doctissimo cialis from canada wow cialis 20
Online cialis
10 آذر 97 08:20

With thanks! I appreciate this!
cialis diario compra best generic drugs cialis cialis 20 mg venta de cialis canada effetti del cialis buy name brand cialis on line prescription doctor cialis cialis australia org estudios de cialis genricos cialis from canada
Cialis prices
9 آذر 97 21:02

Wonderful data. Thanks!
cialis daily dose generic cialis generika in deutschland kaufen the best site cialis tablets ou acheter du cialis pas cher discount cialis buying cialis in colombia canadian cialis cialis en mexico precio look here cialis order on line buy brand cialis cheap
buy cialis uk
9 آذر 97 09:07

Many thanks, I enjoy it.
american pharmacy cialis cialis 20 mg prices for cialis 50mg 5 mg cialis coupon printable acheter cialis meilleur pri cialis professional yohimbe cialis flussig cialis 20mg prix en pharmacie acheter cialis kamagra bulk cialis
buy cialis us pharmacy
8 آذر 97 22:06

This is nicely said. !
generic cialis pro cialis online nederland cialis italia gratis cialis farmacias guadalajara tadalafil tablets canadian discount cialis cialis reviews generic for cialis generic cialis tadalafil fast cialis online
buy tadalafil no prescription
8 آذر 97 10:32

Wow many of helpful info.
viagra vs cialis preis cialis 20mg schweiz chinese cialis 50 mg cialis kaufen wo only best offers 100mg cialis we use it cialis online store wow cialis tadalafil 100mg we choice cialis pfizer india venta cialis en espaa cialis 05
buy cialis online without a prescription
7 آذر 97 21:50

Appreciate it, Quite a lot of write ups.

fast cialis online cialis generico in farmacia safe site to buy cialis online cialis dosage amounts achat cialis en suisse cialis lilly tadalafi effetti del cialis acquisto online cialis enter site very cheap cialis cialis generico
Cialis prices
7 آذر 97 09:59

Kudos! An abundance of data.

low cost cialis 20mg cialis daily new zealand cialis soft tabs for sale cialis 20 mg brand cialis nl only best offers cialis use cialis purchasing prix de cialis cialis 20 mg best price cialis patentablauf in deutschland
Cialis prices
9 مهر 97 13:55

You actually expressed that adequately!
cialis tadalafil online buy generic cialis cialis usa cost american pharmacy cialis cialis sicuro in linea what is cialis cialis 5 mg para diabeticos prezzo di cialis in bulgaria cialis sicuro in linea cialis from canada
online pharmacies of canada
1 مهر 97 12:15

Superb data, Thank you.
canada medications buy prescriptions from canada without discount canadian pharmacies canadian drug drugs for sale usa candida viagra northwest pharmacies mail order pharmacy canada online prescriptions best canadian mail order pharmacies canada online pharmacies surrey
cialisonli.com
12 شهریور 97 14:26

Kudos! Plenty of tips.

prescription doctor cialis cialis 100mg suppliers prescription doctor cialis cialis 50 mg soft tab cialis 5 effetti collaterali cialis tadalafil online viagra vs cialis cialis 5mg prescription doctor cialis cialis savings card
http://viagravipsale.com/
11 شهریور 97 21:43

Many thanks! A lot of material!

rezeptfrei cialis apotheke cialis sicuro in linea cialis online where cheapest cialis cialis prices cialis tablets australia generic cialis 20mg uk cialis 20 mg cost try it no rx cialis female cialis no prescription
http://viabiovit.com/viagra-online-with-a-prescription.html
23 مرداد 97 09:09

Excellent stuff. Many thanks.
how to buy real viagra online online pharmacy for viagra how to buy viagra online without a prescription viagra purchase uk pharmacy viagra online where to buy viagra on line levitra buy viagra online uk next day delivery online viagra buy where to buy generic viagra online
cialis uk next day
23 مرداد 97 00:44

Nicely put. With thanks!
cialis italia gratis preis cialis 20mg schweiz buy cialis uk no prescription precios cialis peru only now cialis 20 mg order cialis from india cialis daily dose generic cialis dosage recommendations cialis generika in deutschland kaufen rezeptfrei cialis apotheke
Cialis canada
7 خرداد 97 14:42

You definitely made the point.
cialis lilly tadalafi cialis dose 30mg precios de cialis generico cialis professional from usa cialis for sale cialis 10mg prix pharmaci generic cialis review uk fast cialis online click here take cialis cialis online
взять деньги онлайн на карту украина
22 اردیبهشت 97 02:49
займ онлайн на карту срочно без отказа украина
кредити онлайн на карту в україні
взять кредит без инн
бистро займ
кредит онлайн без отказа украина
займы круглосуточно с плохой кредитной историей
взять кредит на карту срочно без отказа
фитнес резинка киев купить
10 اردیبهشت 97 23:48
фитнес резинки купить
купить спортивные резинки
u powex фитнес резинки
фитнес резингики
купить фитнес резинку цена
Viagra 5 mg
6 اردیبهشت 97 01:09

You revealed this fantastically!
buy viagra online at ordering viagra how can i get viagra online buy viagra with paypal uk online viagra buy viagra without consultation uk buy viagra online prescription where to get viagra prescription cheap viagra online uk viagra for sale
Online cialis
19 فروردین 97 01:14

Seriously many of excellent material!
cialis et insomni acheter du cialis a geneve purchasing cialis on the internet generic cialis generic for cialis cialis generic tadalafil buy walgreens price for cialis cialis generico dose size of cialis click here take cialis
Online cialis
3 فروردین 97 04:17

Nicely put, Regards.
buy cheap cialis in uk compare prices cialis uk cialis for sale south africa cialis for sale south africa recommended site cialis kanada cialis diario compra enter site very cheap cialis il cialis quanto costa generic cialis with dapoxetine how much does a cialis cost
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30