تبلیغات
انجمن علمی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل - كشاورزی پایدار
17 اسفند 90

كشاورزی پایدار

   نوشته شده توسط: محمد نوری    نوع مطلب :مکانیزاسیون کشاورزی ،

معضل عمده کشاورزی امروز آن است که چگونه می توان به تولید پایدار در محصولات کشاورزی و دامی رسید.برای این کار لازم است تا در زمینه تولید غذا یک رویکرد بوم شناختی در پیش گرفته شود. تا چندی پیش مردم کشورهای توسعه یافته گمان می کردند که قحطی چیزی است مربوط به گذشته اما امروز معلوم شده که قحطی یک مسئله جهانی است و تا مدت ها در آینده نیز چنین خواهد بود. علت این امر تا حدودی زیست محیطی است ...

معضل عمده کشاورزی امروز آن است که چگونه می توان به تولید پایدار در محصولات کشاورزی و دامی رسید.برای این کار لازم است تا در زمینه تولید غذا یک رویکرد بوم شناختی در پیش گرفته شود. تا چندی پیش مردم کشورهای توسعه یافته گمان می کردند که قحطی چیزی است مربوط به گذشته اما امروز معلوم شده که قحطی یک مسئله جهانی است و تا مدت ها در آینده نیز چنین خواهد بود. علت این امر تا حدودی زیست محیطی است ...
علت این امر تا حدودی زیست محیطی است از آن جا که کشاورزی موجب آثار زیست محیطی
عمده می شود تغییرات انجام شده در تولید و ذخایر آن، آثار زیست محیطی عمده ای در بردارد.
مسئله قحطی برزیل، آفریقا و جاهای دیگر، بسیاری از مسایل زیست محیطی مرتبط با غذا را روشن می کند.
چهار جنبه از ارتباط بین ذخایر جهانی غذا و محیط زیست را می توان برشمرد.
اول آن که مشکل جدید غذایی بشر نتیجه افزایش شدید جمعیت است که از منابع غذایی و سیستم توزیع ناکافی محلی پیشی می گیرد.
دوم آن که تولید غذا در گرو محیط زیست است. وقتی خشکسالی یا کمبود منابع ضروری پیش آید تولید غذا
کاهش می یابد. به علت نوسانات محیطی، سال های خوب و سال های بد وجود دارد و کشاورز باید خود را با
این تغییرات زیست محیطی سازش دهد.
سوم آن که کشاورزی موجب تغییر محیط زیست می شود. هرجا که تغییرات حاصله آسیب زننده باشد مردم
بسیاری از آن صدمه می بینند. تاریخ کشاورزی را می توان به صورت زنجیره ای از کوشش ها برای غلبه بر
محدودیت ها و مشکلات زیست محیطی دید. اما هریک از این راه حل های جدید مشکلات زیست محیطی تازه ای به وجود آورده که خود نیز نیازمند راه حل های جدید دیگری بوده است. وقتی به دنبال بهبود نظام های کشاورزی هستیم باید منتظر آثار جنبی نامطلوب آن نیز باشیم و برای رٿع آن آمادگی داشته باشیم.
چهارم آن که آشٿتگی های اجتماعی و برداشت های اجتماعی نیز به شدت بر منابع غذایی جهان تاثیر
دارد، این منابع نیز بر محیط زیست موثر است و محیط زیست نیز بر کشاورزی اثر دارد.

منابع غذا
جوامع ابتدایی غذای خود را از طریق شکار و جمع آوری، ٿراهم می کردند. هنوز هم بعضی از جوامع
منحصراً با این روش ها غذای خود را تامین می کنند اما بیشتر مردم با کاشت گیاهان یا پرورش حیوانات
اهلی به تهیه غذا می پردازند، گرچه قسمتی از غذای انسان از اقیانوس ها و آب های شیرین به دست می آید اما ۹۵ درصد پروتیین و قسمت اعظم کالری مورد نیاز جمعیت انسان از کشاورزی و دامپروری سنتی متکی بر زمین تامین می شود.

محصولات کشاورزی
گرچه بالغ بر ۲۵۰ هزار گونه گیاهی وجود دارد، اما فقط سه هزار گونه آن در کشاورزی به کار گرفته شده
و فقط ۳۰۰ گونه آن به عنوان غذا پرورش یافته است و از این تعداد فقط ۱۰۰ گونه در مقیاس وسیع مورد
استفاده قرار گرفته است. هدف از پرورش بعضی از این محصولات تامین غذاست حال آن که بعضی دیگر در
تولیدات تجاری مثل تهیه روغن و الیاف به کار می روند. قسمت عمده غذای جهان از ۲۰ گونه محصول به
دست می آید.


دام
دام های اهلی یکی از منابع مهم غذا بوده و تاثیر عمده ای بر زمین دارند، دام های عمده مورد استفاده
برای غذا از گروه نشخوارکنندگان هستند.
 

آب کشت

آب کشت یا کشتاب ورزی نوعی تولید غذا از زیست گاه های آبی اعم از آب های شیرین و دریاهاست. گرچه آب کشت در حال حاضر بخش کوچکی از غذای جهان را تامین می کند اما برای بسیاری از کشورها و به خصوص در آسیا و اروپا منبع پروتیین مهمی است و برای بسیاری از نقاط جهان نیز بالقوه می تواند محصول تجاری مهمی باشد.
 

کشت دریایی
انسان هنوز هم در ارتباط با قسمت عمده اقیانوس،یک شکارچی ـ جمع آورنده و نه یک کشاورز و تولیدکننده
است - این امر تفاوت عمده بین روش های تولید سنتی غذا از زیست گاه های دریایی و تولید سنتی کشاورزی است. گرچه این وضع به شدت در حال تغییر است اما هنوز هم یادگیری روش های کشت اقیانوس بس مشکل تر از بهره برداری از زمین است. در عین حال کشت یعنی پرورش موجودات دریایی در چند دهه گذشته به سرعت رشد یافته و انتظار افزایش آن در آینده نیز می رود.گرچه فقط جزو کوچکی از پروتیین جهان از دریاکشت به دست می آید اما اهمیت آن برای بعضی از کشورها زیاد است و می تواند محصول تجاری با ارزش باشد.
 

ذخایر غذایی جهان
کمبود غذا بر دو قسم است: کم غذایی یا تغذیه ناکافی و سوءتغذیه.
کم غذایی (under nour ishment) یعنی فقدان کالری کافی در غذای مهیا به گونه ای که فرد توان حرکت و
کار نداشته باشد. سوءتغذیه (Malnourishment) یعنی فقدان یکی از اجزای خاص غذا همچون پروتیین، ویتامین یا عناصر شیمیایی ضروری. هر دو مشکل بالا ابعاد جهانی دارد. تغذیه ناکافی به قحطی منجر می شود پدیده ای که وقتی پیش آید بسیار آشکار، چشم گیر و برق آساست. در عوض سوءتغذیه پدیده ای درازمدت و نامحسوس است. گرچه ٿرد مبتلا فوراً نمی میرد اما بهره وری اش کمتر از اٿراد عادی بوده و ممکن است دچار آسیب های دایمی مغزی شود و بالاخره گرسنگی مزمن که ابتلای به آن در مواردی پیش می آید که اٿراد به قدر زنده ماندن غذا دارند اما مقدار آن برای زندگی پربار و رضایت بخش کافی نیست.
معیارهای مهیایی غذا یکی از معیارهای قابلیت جهان در مبارزه با تغذیه ناکافی و قحطی، معیار ذخیره غله در دسترس به روز است. نیمی از ذخایر غله جهان را ایالات متحده انبار می کند و حدود چهار میلیون تن غله ذخیره برای کمک های فوری در اختیار دارد. از زمان جنگ جهانی دوم به بعد این کشور صادرکننده و اهداکننده
عمده غذا در جهان بوده است. برای جلوگیری از آن دسته نوسانات شدید منابع غذایی که از عدم قطعیت
های آب و هوایی به وجود آمده باید سیستمی به وجود آورد که در آن ذخایر غذا و امکانات حمل آن به
مناطق مورد نیاز تدارک شده باشند.یک معیار دیگر مهیا بودن غذا، تولید سرانه غذا یعنی مقدار غذای
تولیدی در قبال هر ٿرد است. امروزه رشد جمعیت و تولید غذا در کشمکش با یکدیگر قرار دارند و گرچه
در درازمدت برای هر دو محدودیت هایی وجود دارد اما در کوتاه مدت معلوم نیست که کدام یک از آنها از
دیگری پیشی می گیرد جمعیت و ذخایر غذا هر دو افزایش یاٿته اما تولید غذا با تغییرات بسیار
همراه بوده است و باید گٿت که به طور متوسط در مقدار سرانه غذای مهیا، افزایشی صورت نگرٿته است.
تقاضای غذا مقدار غذای خریداری شده در یک قیمت معین را تقاضای غذا می گویند،مشروط به این که غذا فراهم باشد. مقدار این تقاضا با رشد جمعیت و رشد درآمد سرانه اٿزایش می یابد.
به علاوه وقتی سطح توقعات بالا می رود و مردم آگاه می شوند که می توان غذای بیشتر و متنوع تر مصرٿ
کرد بازهم تقاضای سرانه اٿزایش می یابد، ارتباط جدید به اٿزایش سطح توقعات و در نتیجه اٿزایش
تقاضای سرانه منجر شده است.
 

محدودیت های تولید غذا
حتی اگر با به کارگیری محصولات جدید مهندس ژنتیک و کود و آب بیشتر جهش بزرگی در تولید غذا صورت بگیرد باز هم برای تولید غذای زمین حدی متصور است. اگر جمعیت به روند رشد کنونی خود ادامه دهد و قرار
باشد همه مردم به حد کاٿی تغذیه شوند لازم است تا در اولین دهه قرن آینده تولید غذا دو یا سه برابر
گردد. اما برای چنین افزایشی محدودیت وجود دارد. زیرا هم اکنون معلوم شده که در زمینه آن قسمت از
اٿزایش محصول که بر اثر اضاٿه شدن کود در هکتار به دست می آید در مورد بسیاری از محصولات به حد نهایی رسیده ایم برای اضاٿه کردن محصول در واحد سطح در آینده باید به سراغ انواع پرمحصول جدید و یا
نژادهای ٿوق العاده جدید از محصولات کنونی (مثل نژاد ٿوق العاده برنج) رٿت. چنین اٿزایشی خود ممکن
است مشکلات زیست محیطی بیشتری را سبب شود. یک محدودیت دیگر آن که تغییرات اقلیمی بیشتر ممکن است محصول را کاهش دهد نه اٿزایش، زیرا بهترین خاک های جهان در مناطقی واقع شده که اقلیم آن برای کشاورزی به خوبی مناسب است. بنابراین بیشتر تغییرات اقلیمی احتمالاً اوضاع را بدتر خواهد کرد.
در کل این طور می توان نتیجه گیری کرد که:
در آینده توجه اصلی باید بر کشاورزی پایدار باشد که در آن تولید در واحد سطح به مقداری محدود می
شود که به خاک آسیب ترند، منابع آب را نخشکاند، نژادهای وحشی محصولات موجود یا گونه های بالقوه
مناسب برای غذای جدید را منقرض نسازد و به آلودگی دایمی آب های پایین دست نینجامد


Cialis canada
7 خرداد 97 14:42

You definitely made the point.
cialis lilly tadalafi cialis dose 30mg precios de cialis generico cialis professional from usa cialis for sale cialis 10mg prix pharmaci generic cialis review uk fast cialis online click here take cialis cialis online
взять деньги онлайн на карту украина
22 اردیبهشت 97 02:49
займ онлайн на карту срочно без отказа украина
кредити онлайн на карту в україні
взять кредит без инн
бистро займ
кредит онлайн без отказа украина
займы круглосуточно с плохой кредитной историей
взять кредит на карту срочно без отказа
фитнес резинка киев купить
10 اردیبهشت 97 23:48
фитнес резинки купить
купить спортивные резинки
u powex фитнес резинки
фитнес резингики
купить фитнес резинку цена
Viagra 5 mg
6 اردیبهشت 97 01:09

You revealed this fantastically!
buy viagra online at ordering viagra how can i get viagra online buy viagra with paypal uk online viagra buy viagra without consultation uk buy viagra online prescription where to get viagra prescription cheap viagra online uk viagra for sale
Online cialis
19 فروردین 97 01:14

Seriously many of excellent material!
cialis et insomni acheter du cialis a geneve purchasing cialis on the internet generic cialis generic for cialis cialis generic tadalafil buy walgreens price for cialis cialis generico dose size of cialis click here take cialis
Online cialis
3 فروردین 97 04:17

Nicely put, Regards.
buy cheap cialis in uk compare prices cialis uk cialis for sale south africa cialis for sale south africa recommended site cialis kanada cialis diario compra enter site very cheap cialis il cialis quanto costa generic cialis with dapoxetine how much does a cialis cost
dragon soul cheats
4 اسفند 96 17:41
پست بسیار زیبا من فقط بر وبلاگ شما نشستم و می خواستم بگویم که من هستم
واقعا لذت بردن از مرور پست های وبلاگ شما. در هر صورت من موافقت خواهم کرد
به فید شما و امیدوارم دوباره به زودی بنویسید!
How long does it take to recover from Achilles injury?
1 مهر 96 19:31
Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is
truly informative. I'm gonna watch out for brussels.
I'll be grateful if you continue this in future.

Numerous people will be benefited from your writing.
Cheers!
How much does it cost to lengthen your legs?
27 شهریور 96 06:47
This article provides clear idea in favor of the new users of blogging, that
really how to do blogging.
Foot Pain
14 مرداد 96 04:46
Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is fundamental and everything.
However think of if you added some great photos or videos to give
your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and clips, this
blog could definitely be one of the greatest in its niche.

Terrific blog!
http://georginawaldon.hatenablog.com/entry/2016/02/25/210731
13 مرداد 96 13:18
Yes! Finally something about foot pain for no reason.
Foot Pain
3 مرداد 96 20:22
Wow, this post is good, my sister is analyzing such things,
therefore I am going to inform her.
BHW
25 فروردین 96 10:05
Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, wonderful blog!
manicure
22 فروردین 96 02:18
What i do not understood is in fact how you are no longer really much more smartly-appreciated than you may be now.

You are so intelligent. You realize thus significantly on the subject of this subject, made me
in my opinion consider it from a lot of various angles.

Its like men and women aren't interested until it's something to accomplish with Woman gaga!

Your personal stuffs nice. At all times handle it up!
manicure
20 فروردین 96 13:53
Hi there, I would like to subscribe for this web site to get latest updates, so where can i do it please help.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر