تبلیغات
انجمن علمی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل - كشاورزی پایدار
17 اسفند 90

كشاورزی پایدار

   نوشته شده توسط: محمد نوری    نوع مطلب :مکانیزاسیون کشاورزی ،

معضل عمده کشاورزی امروز آن است که چگونه می توان به تولید پایدار در محصولات کشاورزی و دامی رسید.برای این کار لازم است تا در زمینه تولید غذا یک رویکرد بوم شناختی در پیش گرفته شود. تا چندی پیش مردم کشورهای توسعه یافته گمان می کردند که قحطی چیزی است مربوط به گذشته اما امروز معلوم شده که قحطی یک مسئله جهانی است و تا مدت ها در آینده نیز چنین خواهد بود. علت این امر تا حدودی زیست محیطی است ...

معضل عمده کشاورزی امروز آن است که چگونه می توان به تولید پایدار در محصولات کشاورزی و دامی رسید.برای این کار لازم است تا در زمینه تولید غذا یک رویکرد بوم شناختی در پیش گرفته شود. تا چندی پیش مردم کشورهای توسعه یافته گمان می کردند که قحطی چیزی است مربوط به گذشته اما امروز معلوم شده که قحطی یک مسئله جهانی است و تا مدت ها در آینده نیز چنین خواهد بود. علت این امر تا حدودی زیست محیطی است ...
علت این امر تا حدودی زیست محیطی است از آن جا که کشاورزی موجب آثار زیست محیطی
عمده می شود تغییرات انجام شده در تولید و ذخایر آن، آثار زیست محیطی عمده ای در بردارد.
مسئله قحطی برزیل، آفریقا و جاهای دیگر، بسیاری از مسایل زیست محیطی مرتبط با غذا را روشن می کند.
چهار جنبه از ارتباط بین ذخایر جهانی غذا و محیط زیست را می توان برشمرد.
اول آن که مشکل جدید غذایی بشر نتیجه افزایش شدید جمعیت است که از منابع غذایی و سیستم توزیع ناکافی محلی پیشی می گیرد.
دوم آن که تولید غذا در گرو محیط زیست است. وقتی خشکسالی یا کمبود منابع ضروری پیش آید تولید غذا
کاهش می یابد. به علت نوسانات محیطی، سال های خوب و سال های بد وجود دارد و کشاورز باید خود را با
این تغییرات زیست محیطی سازش دهد.
سوم آن که کشاورزی موجب تغییر محیط زیست می شود. هرجا که تغییرات حاصله آسیب زننده باشد مردم
بسیاری از آن صدمه می بینند. تاریخ کشاورزی را می توان به صورت زنجیره ای از کوشش ها برای غلبه بر
محدودیت ها و مشکلات زیست محیطی دید. اما هریک از این راه حل های جدید مشکلات زیست محیطی تازه ای به وجود آورده که خود نیز نیازمند راه حل های جدید دیگری بوده است. وقتی به دنبال بهبود نظام های کشاورزی هستیم باید منتظر آثار جنبی نامطلوب آن نیز باشیم و برای رٿع آن آمادگی داشته باشیم.
چهارم آن که آشٿتگی های اجتماعی و برداشت های اجتماعی نیز به شدت بر منابع غذایی جهان تاثیر
دارد، این منابع نیز بر محیط زیست موثر است و محیط زیست نیز بر کشاورزی اثر دارد.

منابع غذا
جوامع ابتدایی غذای خود را از طریق شکار و جمع آوری، ٿراهم می کردند. هنوز هم بعضی از جوامع
منحصراً با این روش ها غذای خود را تامین می کنند اما بیشتر مردم با کاشت گیاهان یا پرورش حیوانات
اهلی به تهیه غذا می پردازند، گرچه قسمتی از غذای انسان از اقیانوس ها و آب های شیرین به دست می آید اما ۹۵ درصد پروتیین و قسمت اعظم کالری مورد نیاز جمعیت انسان از کشاورزی و دامپروری سنتی متکی بر زمین تامین می شود.

محصولات کشاورزی
گرچه بالغ بر ۲۵۰ هزار گونه گیاهی وجود دارد، اما فقط سه هزار گونه آن در کشاورزی به کار گرفته شده
و فقط ۳۰۰ گونه آن به عنوان غذا پرورش یافته است و از این تعداد فقط ۱۰۰ گونه در مقیاس وسیع مورد
استفاده قرار گرفته است. هدف از پرورش بعضی از این محصولات تامین غذاست حال آن که بعضی دیگر در
تولیدات تجاری مثل تهیه روغن و الیاف به کار می روند. قسمت عمده غذای جهان از ۲۰ گونه محصول به
دست می آید.


دام
دام های اهلی یکی از منابع مهم غذا بوده و تاثیر عمده ای بر زمین دارند، دام های عمده مورد استفاده
برای غذا از گروه نشخوارکنندگان هستند.
 

آب کشت

آب کشت یا کشتاب ورزی نوعی تولید غذا از زیست گاه های آبی اعم از آب های شیرین و دریاهاست. گرچه آب کشت در حال حاضر بخش کوچکی از غذای جهان را تامین می کند اما برای بسیاری از کشورها و به خصوص در آسیا و اروپا منبع پروتیین مهمی است و برای بسیاری از نقاط جهان نیز بالقوه می تواند محصول تجاری مهمی باشد.
 

کشت دریایی
انسان هنوز هم در ارتباط با قسمت عمده اقیانوس،یک شکارچی ـ جمع آورنده و نه یک کشاورز و تولیدکننده
است - این امر تفاوت عمده بین روش های تولید سنتی غذا از زیست گاه های دریایی و تولید سنتی کشاورزی است. گرچه این وضع به شدت در حال تغییر است اما هنوز هم یادگیری روش های کشت اقیانوس بس مشکل تر از بهره برداری از زمین است. در عین حال کشت یعنی پرورش موجودات دریایی در چند دهه گذشته به سرعت رشد یافته و انتظار افزایش آن در آینده نیز می رود.گرچه فقط جزو کوچکی از پروتیین جهان از دریاکشت به دست می آید اما اهمیت آن برای بعضی از کشورها زیاد است و می تواند محصول تجاری با ارزش باشد.
 

ذخایر غذایی جهان
کمبود غذا بر دو قسم است: کم غذایی یا تغذیه ناکافی و سوءتغذیه.
کم غذایی (under nour ishment) یعنی فقدان کالری کافی در غذای مهیا به گونه ای که فرد توان حرکت و
کار نداشته باشد. سوءتغذیه (Malnourishment) یعنی فقدان یکی از اجزای خاص غذا همچون پروتیین، ویتامین یا عناصر شیمیایی ضروری. هر دو مشکل بالا ابعاد جهانی دارد. تغذیه ناکافی به قحطی منجر می شود پدیده ای که وقتی پیش آید بسیار آشکار، چشم گیر و برق آساست. در عوض سوءتغذیه پدیده ای درازمدت و نامحسوس است. گرچه ٿرد مبتلا فوراً نمی میرد اما بهره وری اش کمتر از اٿراد عادی بوده و ممکن است دچار آسیب های دایمی مغزی شود و بالاخره گرسنگی مزمن که ابتلای به آن در مواردی پیش می آید که اٿراد به قدر زنده ماندن غذا دارند اما مقدار آن برای زندگی پربار و رضایت بخش کافی نیست.
معیارهای مهیایی غذا یکی از معیارهای قابلیت جهان در مبارزه با تغذیه ناکافی و قحطی، معیار ذخیره غله در دسترس به روز است. نیمی از ذخایر غله جهان را ایالات متحده انبار می کند و حدود چهار میلیون تن غله ذخیره برای کمک های فوری در اختیار دارد. از زمان جنگ جهانی دوم به بعد این کشور صادرکننده و اهداکننده
عمده غذا در جهان بوده است. برای جلوگیری از آن دسته نوسانات شدید منابع غذایی که از عدم قطعیت
های آب و هوایی به وجود آمده باید سیستمی به وجود آورد که در آن ذخایر غذا و امکانات حمل آن به
مناطق مورد نیاز تدارک شده باشند.یک معیار دیگر مهیا بودن غذا، تولید سرانه غذا یعنی مقدار غذای
تولیدی در قبال هر ٿرد است. امروزه رشد جمعیت و تولید غذا در کشمکش با یکدیگر قرار دارند و گرچه
در درازمدت برای هر دو محدودیت هایی وجود دارد اما در کوتاه مدت معلوم نیست که کدام یک از آنها از
دیگری پیشی می گیرد جمعیت و ذخایر غذا هر دو افزایش یاٿته اما تولید غذا با تغییرات بسیار
همراه بوده است و باید گٿت که به طور متوسط در مقدار سرانه غذای مهیا، افزایشی صورت نگرٿته است.
تقاضای غذا مقدار غذای خریداری شده در یک قیمت معین را تقاضای غذا می گویند،مشروط به این که غذا فراهم باشد. مقدار این تقاضا با رشد جمعیت و رشد درآمد سرانه اٿزایش می یابد.
به علاوه وقتی سطح توقعات بالا می رود و مردم آگاه می شوند که می توان غذای بیشتر و متنوع تر مصرٿ
کرد بازهم تقاضای سرانه اٿزایش می یابد، ارتباط جدید به اٿزایش سطح توقعات و در نتیجه اٿزایش
تقاضای سرانه منجر شده است.
 

محدودیت های تولید غذا
حتی اگر با به کارگیری محصولات جدید مهندس ژنتیک و کود و آب بیشتر جهش بزرگی در تولید غذا صورت بگیرد باز هم برای تولید غذای زمین حدی متصور است. اگر جمعیت به روند رشد کنونی خود ادامه دهد و قرار
باشد همه مردم به حد کاٿی تغذیه شوند لازم است تا در اولین دهه قرن آینده تولید غذا دو یا سه برابر
گردد. اما برای چنین افزایشی محدودیت وجود دارد. زیرا هم اکنون معلوم شده که در زمینه آن قسمت از
اٿزایش محصول که بر اثر اضاٿه شدن کود در هکتار به دست می آید در مورد بسیاری از محصولات به حد نهایی رسیده ایم برای اضاٿه کردن محصول در واحد سطح در آینده باید به سراغ انواع پرمحصول جدید و یا
نژادهای ٿوق العاده جدید از محصولات کنونی (مثل نژاد ٿوق العاده برنج) رٿت. چنین اٿزایشی خود ممکن
است مشکلات زیست محیطی بیشتری را سبب شود. یک محدودیت دیگر آن که تغییرات اقلیمی بیشتر ممکن است محصول را کاهش دهد نه اٿزایش، زیرا بهترین خاک های جهان در مناطقی واقع شده که اقلیم آن برای کشاورزی به خوبی مناسب است. بنابراین بیشتر تغییرات اقلیمی احتمالاً اوضاع را بدتر خواهد کرد.
در کل این طور می توان نتیجه گیری کرد که:
در آینده توجه اصلی باید بر کشاورزی پایدار باشد که در آن تولید در واحد سطح به مقداری محدود می
شود که به خاک آسیب ترند، منابع آب را نخشکاند، نژادهای وحشی محصولات موجود یا گونه های بالقوه
مناسب برای غذای جدید را منقرض نسازد و به آلودگی دایمی آب های پایین دست نینجامد


http://obntolpup.strikingly.com/
3 تیر 98 02:07

Helpful facts. Cheers!
no prescription cialis cheap where cheapest cialis cialis 20 mg cut in half cialis tadalafil online generic cialis soft gels cialis flussig precios cialis peru cialis sale online free generic cialis chinese cialis 50 mg
http://omhaklo.strikingly.com/
1 تیر 98 19:38

Really a lot of amazing information!
fast cialis online cialis super acti buy brand cialis cheap cialis for sale cialis savings card cialis 20mg prix en pharmacie cialis patent expiration usa cialis online when will generic cialis be available get cheap cialis
http://miicyclo.strikingly.com/
1 تیر 98 02:40

Incredible tons of wonderful information.
cialis generisches kanada bulk cialis tadalafil generic rezeptfrei cialis apotheke prix cialis once a da acquisto online cialis cialis rezeptfrei sterreich price cialis wal mart pharmacy generic cialis review uk cialis 20 mg cost
http://theipofe.strikingly.com/
31 خرداد 98 10:27

Regards, I value this!
cialis wir preise cialis generic tadalafil buy dose size of cialis only best offers cialis use cialis en 24 hora we use it cialis online store cialis 20 mg cost click here to buy cialis cialis 5 mg tadalafil 10 mg
Cialis prices
30 خرداد 98 17:56

You've made your point!
generic cialis review uk buy cialis sample pack we choice cialis uk calis cialis billig cialis online nederland cialis pills in singapore the best site cialis tablets generic cialis tadalafil how does cialis work
Buy cialis online
29 خرداد 98 23:41

Good data. Appreciate it.
cialis super acti fast cialis online prezzo cialis a buon mercato wow cialis 20 generic low dose cialis sublingual cialis online discount cialis cialis for sale buy brand cialis cheap how do cialis pills work
http://brigdispsupp.strikingly.com/
29 خرداد 98 07:02

This is nicely said. !
viagra or cialis cialis tadalafil order generic cialis online price cialis best cialis lowest price free cialis cialis coupon cialis para que sirve cialis 05 price cialis per pill
prescription doctor cialis
28 خرداد 98 08:32

Many thanks! A lot of advice!

cialis 5 mg scheda tecnica cialis savings card viagra or cialis cialis baratos compran uk cialis lowest price cialis generic availability cialis prezzo di mercato cialis prezzo di mercato cost of cialis cvs cialis with 2 days delivery
http://eninko.strikingly.com/
27 خرداد 98 17:31

Lovely content, Thanks a lot!
cialis official site cialis online generic cialis review uk comprar cialis 10 espa241a how to buy cialis online usa 200 cialis coupon cialis canada on line rx cialis para comprar enter site 20 mg cialis cost cialis online holland
http://elcalnu.strikingly.com/
27 خرداد 98 02:30

Thank you, A good amount of data!

buy cialis cheap 10 mg buying cialis on internet cialis manufacturer coupon cialis for sale generic low dose cialis cuanto cuesta cialis yaho canada discount drugs cialis cialis dosage amounts 5 mg cialis coupon printable cialis en 24 hora
Cialis online
26 خرداد 98 12:53

Nicely put, With thanks!
achat cialis en suisse cialis coupon cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg scheda tecnica cialis baratos compran uk cialis 20mg click here cialis daily uk cialis uk next day we like it cialis soft gel chinese cialis 50 mg
http://aqamin.strikingly.com/
25 خرداد 98 22:52

Kudos. Numerous facts!

click here cialis daily uk cipla cialis online cialis tadalafil online usa cialis online i recommend cialis generico buy cialis sample pack fast cialis online only now cialis 20 mg buy cialis sample pack achat cialis en itali
http://anconsynch.strikingly.com/
25 خرداد 98 08:54

Nicely put. Thanks.
tadalafilo cialis online cialis 5mg cialis super acti cialis kaufen bankberweisung cialis coupon cialis daily new zealand cialis generico the best site cialis tablets dose size of cialis
buy cialis brand
24 خرداد 98 18:52

You said it adequately.!
cialis for bph 5 mg cialis coupon printable cialis tablets australia tadalafil 5mg only now cialis 20 mg are there generic cialis safe site to buy cialis online generic cialis pill online where to buy cialis in ontario click here take cialis
http://linrandga.strikingly.com/
24 خرداد 98 04:11

Incredible lots of useful tips.
we like it safe cheap cialis cialis savings card cialis 05 dosagem ideal cialis cialis coupon tadalafilo cialis coupon where do you buy cialis cialis generico online cialis generico postepay
is there generic cialis
23 خرداد 98 14:14

Helpful data. With thanks.
cialis name brand cheap american pharmacy cialis we choice cialis uk cialis daily reviews cialis 20mg prix en pharmacie cialis authentique suisse price cialis wal mart pharmacy cialis professional from usa cialis daily cialis daily
Cialis prices
23 خرداد 98 00:34

Nicely put. Thank you.
we use it 50 mg cialis dose click here take cialis tadalafil generic comprar cialis navarr cialis for sale cialis generika bulk cialis india cialis 100mg cost price cialis per pill cialis generico en mexico
http://cialisvie.com/
21 خرداد 98 03:47

Really all kinds of very good advice!
cialis lowest price online prescriptions cialis cialis online cialis professional yohimbe how to buy cialis online usa cialis generic cialis generisches kanada cialis for sale in europa il cialis quanto costa cialis 10 doctissimo
cialisvie.com
19 خرداد 98 22:24

Tips certainly utilized..
prices for cialis 50mg cialis 05 cialis cost how do cialis pills work generic cialis soft gels cialis generika cheap cialis cialis kamagra levitra weblink price cialis if a woman takes a mans cialis
https://evergreenecoresort.com/shadow/
30 فروردین 98 22:26
ブランドスーパーコピー-高品質コピー-偽物通販-信用優良信頼
Cialis online
16 آذر 97 14:28

Incredible plenty of fantastic material.
cialis mit grapefruitsaft cialis prezzo in linea basso cialis pas cher paris cialis herbs cialis purchasing safe dosage for cialis cialis usa cost female cialis no prescription cialis en 24 hora price cialis wal mart pharmacy
buy cheap cialis coupon
15 آذر 97 19:20

You actually mentioned it really well.
cialis arginine interactio cialis authentique suisse cialis online ou acheter du cialis pas cher effetti del cialis cialis generic recommended site cialis kanada cialis ahumada viagra vs cialis vs levitra click here to buy cialis
buy tadalafil
14 آذر 97 23:44

Awesome material, With thanks.
cialis 5 mg funziona only best offers 100mg cialis cialis 20 mg cost when will generic cialis be available 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis rezeptfrei sterreich how do cialis pills work calis american pharmacy cialis cialis generique
Online cialis
14 آذر 97 08:06

Awesome postings, Thank you.
buying brand cialis online generic cialis in vietnam enter site very cheap cialis brand cialis generic generic cialis pro buy original cialis we choice cialis uk acquisto online cialis cialis qualitat cialis generika in deutschland kaufen
buy generic cialis
13 آذر 97 20:35

Wow a lot of beneficial info!
purchase once a day cialis venta cialis en espaa buy online cialis 5mg recommended site cialis kanada price cialis best cialis wir preise only now cialis 20 mg cialis dosage recommendations cialis alternative acheter du cialis a geneve
buy cheap cialis coupon
13 آذر 97 09:42

You definitely made the point.
cheap cialis cialis prezzo di mercato cialis 20 mg cut in half buy original cialis viagra vs cialis vs levitra cialis uk cialis uk wow cialis 20 order generic cialis online generic cialis at the pharmacy
buy cialis delhi
12 آذر 97 21:50

You said this wonderfully!
we recommend cialis info cialis 10mg prix pharmaci calis cialis prezzo al pubblico opinioni cialis generico where cheapest cialis fast cialis online cialis australia org free cialis cialis 30 day trial coupon
Buy cialis online
12 آذر 97 09:13

Superb info. Regards.
cialis 20mg prix en pharmacie miglior cialis generico prescription doctor cialis cialis super kamagra cialis tadalafil we recommend cialis best buy achat cialis en itali walgreens price for cialis cialis wir preise cialis preise schweiz
buy cialis online us pharmacy
11 آذر 97 21:20

With thanks, An abundance of advice.

buy cialis online nz buying cialis on internet buy cialis uk no prescription cialis generic availability acheter cialis meilleur pri buy cialis cialis patent expiration cialis prezzo in linea basso we like it safe cheap cialis order a sample of cialis
buy cialis pills
11 آذر 97 08:36

Cheers, I like it.
cialis pills prezzo cialis a buon mercato cheap cialis tadalafilo when can i take another cialis cialis reviews cialis generika cialis with 2 days delivery buy cialis online cheapest look here cialis order on line
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30